Termic E3
Energetický projekt

O nás

PFI Eco Waste s.r.o. je členem české investiční skupiny PF&I s mateřskou společností Pražská finanční a investiční, SE. PF&I je finanční a investiční skupina, která poskytuje různé formy korporátních služeb pro středně velké podniky a investory. Kromě finančních a poradenských služeb též aktivně vyhledává investiční příležitosti v zajímavých startupových projektech.

PFI Eco Waste uzavřela ve IV. kvartále 2021 strategické partnerství s vlastníky vynálezu technologie E.3, která je určena ke kontrolované tepelné degradaci rozličných druhů materiálů a odpadů.

Na začátku roku 2023 byla dokončena a do plného provozu spuštěna předváděcí a zkušební jednotka, která našim zákazníkům demonstruje plnou funkčnost naší technologie. V tomto zařízení jsou prováděny testy vstupní suroviny, které jsou po otestování použity k technologickému nastavení dodávaného zařízení tak, aby přesně plnilo zadání a očekávání investora. Součástí našeho technologického řešení je i generátor, který vyrobený plyn přeměňuje na elektrickou energii.

Management společnosti

JAN KOUDELKA

Jednatel a finanční ředitel

s dlouholetou praxí v oboru korporátních financí, obchodu s cennými papíry a privátních investic

  • 20 let praxe v sektoru bankovnictví a financí
  • Profesní zkušenosti z investičních společností
  • Referenční správa klientského portfolia více než deset let
  • Licence ČNB a SNB v poskytování finančních služeb

Robert Šafarčík

 Projektový a obchodní ředitel

  • 10 let praxe v oboru projektového managementu
  • Profesní zkušenosti z řízení obchodních případů investičních celků v oblasti energetiky a zpracování odpadů

PFI Eco Waste s.r.o.
Praha

PFI Industry s.r.o.
Ostrava - Vítkovice

Jednatel:
Jan Koudelka

Obchod, nemovitost, finance
PF&I, SE 100%

Jednatel:
Jan Koudelka

Výroba a kompletace zakázek
PF&I, SE 100%

Technologie

Zařízení E.3 je určeno ke kontrolované tepelné degradaci rozličných druhů materiálů nebo odpadu. Je schopno přesně a řízeně působit na materiál za teplot, které překračují mez jeho termické stability. Jednotka je složena ze tří samostatných reaktorů a má kapacitu přibližně 3 tuny odpadu denně v závislosti na jeho objemové hmotnosti. Kapacitu lze navyšovat přidáním dalších jednotek prakticky neomezeně, což dává technologii zajímavý potenciál pro další rozvoj.

Zdrojem tepla zařízení je elektrická energie prostřednictvím elektrických topných panelů. Řídicí systém je postaven na bázi automatu, aby jeho činnost zajišťovala funkce, které jsou nutné pro bezpečný chod zařízení a řízení termického procesu. Zařízení E.3 splňuje požadavky na energetické využití odpadů. Zařízení je plně automatizované. Termický proces představuje rozklad vstupního materiálu v redukčním prostředí za vzniku obecně 2 (olej, uhlík) nebo 3 fází v závislosti na teplotách při procesu (uvedené hodnoty jsou průměrné, různé zpracovávané materiály se tak mohou procentuálně lišit):

  • Kapalná fáze – cca 40 - 85 % (dle druhu vstupního materiálu a nastavení technologie)
  • Plynná fáze – cca 40 - 70 % (dle druhu vstupního materiálu a nastavení technologie)
  • Tuhá fáze – cca 20 %
  • Teplo

Výstupy z procesu lze použít nejen jako vstupní surovinu k dalšímu zpracování, ale také k výrobě energií. Zařízení může být v kontinuálním provozu 24 hodin denně téměř po celý rok.

Technologický režim e3

Ohřev pecí je prováděn elektrickými topnými panely na teplotu maximálně 600°C. Výhodou oproti ohřevu plynem je, že nevznikají žádné škodlivé zplodiny a díky uzavřenému systému je tedy samotné zařízení bezemisní.

Zařízení je schopno přesně a řízeně působit na materiál za teplot, které překračují mez jeho termické stability. Zařízení je složeno ze tří samostatných reaktorů. Má kapacitu cca 3 tuny denně (dle měrné hmotnosti materiálu) a kapacitu je možné navyšovat přidáním dalšího zařízení téměř neomezeně.

Proces zpracování materiálu je uzpůsoben ke kontinuálnímu provozu, čehož je dosaženo periodickým střídáním reaktorů a produkce plynu je nepřetržitá. Důležitým faktorem je samotný průběh procesu zpracování materiálu, který při dodržení stabilní struktury vstupního materiálu, zaručuje také stabilní výstupní suroviny, což je problémem u mnoha jiných podobných technologií.

Řídicí systém je postaven na bázi automatu, aby jeho činnost zajišťovala funkce, které jsou nutné pro bezpečný chod zařízení a řízení termického procesu.

Řídicí jednotku lze naprogramovat podle typu a druhu zpracovávaného materiálu. Běžně se zpravidla jedná o 12hodinový (2 cykly denně) nebo 8hodinový cyklus (3 cykly denně) v závislosti na druhu zpracovaného materiálu.

Rozměry a velikost technologie závisí na druhu zpracovávaného materiálu (počáteční stav, náročnost úpravy atp.) a požadavcích na množství výstupů, respektive způsob jejich následného zpracování (výroba elektrické energie, topení, chlazení, rafinace apod.) Prostor pro zařízení na 3 tuny zpracovávaného odpadu denně je 500 až 600 m2.

Výstupy procesu termického rozkladu

Plynná frakce

plyn lze využít pro výrobu elektrické energie a tepla přes kogenerační jednotku pro vytápění, sušení a další činnosti.

Kapalná frakce

olej lze využít jako alternativní palivo do kotlů, nebo jako palivo do kogeneračních jednotek pro výrobu elektrické energie, jako příměs do nafty (nafta s menší hustotou), jako příměs při výrobě biopaliv nebo ke zpracování v rafineriích.

Tuhá frakce

uhlík jako takový lze použít k průmyslovému zpracování jako materiálovou surovinu a při výrobě z biomateriálů, např. na obohacování půdy jako hnojivo. Ekonomicky nejpřínosnějším je ovšem využití na výrobu izolačního materiálu ve stavební výrobě, příměsí do betonu, přídavek do vsázky (vysoká výhřevnost) elektráren, spaloven a tepláren, výrobě plastů a pneumatik aj.

Druhy zpracovávaných surovin a odpadů

Pneumatiky, měkké i tvrdé plasty, biodpad ze zemědělské produkce, výměty z třídících linek, bioodpad z rostlinné a živočišné výroby, znečištěné plasty, papír nebo karton, organické odpady z průmyslové výroby, ale také například znehodnocené obilniny nebo i třeba sloní trus atd.

Naše technologie může zpracovávat následující odpady (žádný z nich nespadá do kategorie Nebezpečné Odpady):

| 02 02 02 Odpad živočišných tkání

| 07 02 13 Plastový odpad

| 20 01 39 Plasty

| 20 01 01 Papír a lepenka

| 04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken

| 04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken

| 04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

| 20 01 10 Oděvy

| 20 01 11 Textilní materiály

| 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy

| 16 01 03 Pneumatiky

Technické parametry

Veškeré parametry technologického zařízení E.3 jsou tvořeny a nastavovány v závislosti na druhu zpracovávaného materiálu a  požadavcích na výstupy z něj. Mohou se tedy u konkrétních řešení do určité míry lišit.

Průměrný příkon zařízení

40 kW/h

Kapacita zařízení

3 t/den (dle měrné hmotnosti materiálu)

Max. roční kapacita

cca 1050 t/rok (při provozu 350 dní v roce)

Produkce energie

150-200 kW/h (záleží na zpracovávaném materiálu a složení plynu z něj)

Rozměry

záleží na druhu zpracovávaného odpadu a požadavcích na výstupy z technologie

Výhody technologie

| Bezodpadová ekologická technologie bez vlivu na okolí

 

| Bezemisní zařízení - TESO – Technické služby ochrany ovzduší Ostrava, Odborný posudek (zhodnocení technologie z hlediska emisí)

 

| Kontinuální provoz až 350 dní v roce

 

| Automatické řízení

 

| Jednoduchost a účinnost procesu

 

| Dlouhá životnost, bez náročných investic na opravu min. 15 let

 

| Možnost téměř neomezeně zvyšovat kapacitu celku

 

| Univerzálnost vstupních surovin, likvidace odpadů

 

| Vysoká bezpečnost provozu – v zařízení se nepracuje s žádnými tlaky a rizika jsou tak omezena na minimum.

 

| Testováno a ověřeno v ČR - a podléhá tedy pravidlům pro provoz v EU

 

| Žádné zbytečné vstupy navíc, kromě vlastní elektřiny a lidských zdrojů

 

| Nízká hlučnost - samotný provoz zařízení je téměř bezhlučný a nedochází tak k vlivům na okolí

 

| Oproti jiným technologiím, nepoužíváme šnekové dopravníky ani jiné kontinuální přidavače, které se zanášejí a výrazně to komplikuje provoz.

 

| Do termického procesu nejsou přidávány žádná aditiva ani katalyzátory.

Příklad cenové kalkulace se základní jednotkou

Modelový příklad cenové kalkulace se skládá z následujících technologických komponentů

| Zařízení – 3 reaktory pro kontinuální provoz o kapacitě 3 t/den

| Drtička na odpad pro předpřípravu materiálu před procesem

| Chladící jednotka na uhlíkatou frakci po procesu

| Olejové hospodářství – soustava několika prvků sloužících pro úpravu a uchování olejové frakce po procesu

| Plynové hospodářství – soustava několika prvků pro úpravu a zpracování plynné frakce pro výrobu el. energie

| Kogenerační jednotka o výkonu 160 a 200 kW pro výrobu el. energie z plynné frakce

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

V případě ELEKTRICKÉ ENERGIE:

Způsob využívání TEPELNÉ ENERGIE:

Umístění instalace:

KONTAKT

PFI Eco Waste s.r.o.

náměstí Jiřího z Poděbrad 807/14

703 00 Ostrava

+420 724 345 123

info@pfiecowaste.cz

IČO: 08940223

Kontaktováním vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů, více ZDE.

© PFI Eco Waste s.r.o., všechna práva vyhrazena.